Конференцiї

Русский вариант

Архієпископ Львівський і Галицький Августин,
Голова Синодальної Богословської комісії
Української Православної Церкви,
Голова Синодального відділу УПЦ
по взаємодії зі Збройними Силами
та іншими військовими формуваннями України

Виступ на з'їзді МАТС
(Торонто, Канада, 5-10.08.2003)

Дорогі учасники з'їзду!

Нам з вами не треба пояснювати, що умови утримування ув'язнених досить специфічні й людина, яка опинилася в місцях позбавлення волі, потребує певної допомоги для адаптації. Не є таємницею те, що значна кількість (велика частина) засуджених, особливо тих, хто відбуває покарання не вперше, є особами з надламаною психікою, із психічними розладами (не випадково центральним елементом емблеми МАТС є надламаний колосок). На особливому обліку – особи, схильні до самогубства, покалічення. Особливо важко переноситься розрив родинних і суспільних зв'язків.

Головним фактором, що визначає поведінку і спосіб життя людини, є його внутрішній духовний стан, тому що сказано в Євангелії: "З серця людини виходять злі думки..." (Мф. 15, 19). Тому пріоритетною метою у вихованні засуджених повинне бути духовне відродження особистості, що безсумнівно допоможе їх адаптації і поверненню до більш-менш повноцінного і корисного життя в суспільстві. І, як показує досвід, найбільш ефективним засобом у досягненні цієї мети є саме релігійне, а точніше, християнське виховання.

У всі часи християни, пам'ятаючи слова Господа нашого Іісуса Христа: "У темниці був і ви відвідали Мене" (Мф. 25, 35), завжди намагалися піклуватися про засуджені. Саме на підставі християнської релігії і роботи з засудженими перших християнських проповідників, сформувалася пенітенціарна ідея як система пріоритетів і цінностей щодо шляхів морального відродження злочинців як єдиної надійної гарантії їх подальшого доброчесного життя.

На жаль, в умовах антирелігійної політики й атеїстичної пропаганди СРСР християнські цінності були замінені комуністичним сурогатом, а представники християнських конфесій були позбавлені можливості духовно-морального піклування і роботи з правопорушниками, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

У нових умовах буття в Україні, згідно ст. 35 Конституції, у якій закріплене право громадян на волю світогляду і віросповідання, християнські деномінації дістали можливість духовно-пастирської і благодійної роботи з засудженими.

Реформування кримінально-виконавчої системи України, переосмислення принципів виконання покарань надають можливість задоволенню права засуджених на свободу світогляду і віросповідання і повернення священнослужителів до активної участі в моральному відродженні злочинців як єдиної гарантії їх моральної, доброчесної життєдіяльності.

З цією метою дванадцять християнських конфесій України утворили християнську місію "Духовне і благодійне піклування в місцях позбавлення волі". Створення такої Місії допомогло скоординувати діяльність християнських конфесій у справі духовно-морального піклування про засуджених.

Задачею Місії є духовно-пастирське піклування і християнське виховання засуджених, сприяння в наданні їм права на свободу світогляду і віросповідання, допомога у відновленні суспільних зв'язків і сприяння їхньої соціальної адаптації після звільнення.

Сьогодні Місія співпрацює з усіма установами департаменту України з питань виконання покарань.

Ми проводимо активну роботу по облаштованості у виправних установах і в'язницях приміщень для здійснення богослужінь, співбесід, занять, надаємо допомогу в створенні бібліотек, а також забезпеченні установ кримінально-виконавчої системи відео- і аудіоматеріалами духовно-просвітницького характеру. Місія сприяє залученню благодійної і гуманітарної допомоги для поліпшення умов утримування засуджених.

Іншим напрямком діяльності нашої Місії є проведення, разом із представниками установ кримінально-виконавчої системи, конференцій, круглих столів, семінарів, присвячених темі релігійно-просвітницького виховання засуджених і ролі християнського світогляду в їхньому моральному відродженні.

Зараз ведеться активна робота з організації духовно-просвітительської роботи у виправних установах.

Наша Місія активно співробітничає з органами державної влади. Так, недавно був підписаний "Протокол намірів про співробітництво "Української міжконфесійної християнської місії – духовне і благодійної піклування в місцях позбавлення волі" і державного Департаменту України з питань виконання покарань", у якому сторони задекларували основні положення щодо співробітництва в сфері духовного відродження засуджених. Відповідно до цього Протоколу, духовно-пастирська робота священнослужителів і проповідників християнських конфесій із засудженими розглядається Департаментом як важлива складова процесу їхнього виховання і повернення в суспільство законослухняними громадянами.

Підписання "Протоколу намірів" значно полегшує роботу представників Місії, зокрема одержати дозвіл на відвідування установ кримінально-кримінальної системи для здійснення богослужінь, проповіді, проведення індивідуальних духовно-просвітительських бесід із засудженими, а також буде ефективніше координувати діяльність Місії в співпраці з адміністраціями установ Департаменту виконання покарань.

Людям невіруючим і нецерковним важливість нашого служіння пояснюється тим, що саме духовне виховання засуджених правопорушників на основі християнських моральності і цінностей є одним з визначальних факторів їхнього духовного здоров'я і подальшої адаптації в суспільстві, і тому практика духовного піклування і допомоги людям, що відбувають покарання, - це не просто добродійність, а обов'язок кожного християнина, тому що є проявом його християнського милосердя і любові до ближнього.
  

Выступление на съезде МАТС
(Торонто, Канада, 5-10.08.2003)

Дорогие участники съезда!

Нам с вами не надо объяснять, что условия содержания заключенных весьма специфические и оказавшийся в местах лишения свободы человек нуждается в определенной помощи для адаптации. Не является тайной то, что значительное количество (большая часть) осужденных, особенно тех, кто отбывает наказание не впервые, являются лицами с надломленной психикой, с психическими расстройствами (не случайно центральным элементом эмблемы МАТС является надломленный колосок). На особенном учете – лица, склонные к самоубийству, членовредительству. Особенно тяжело переносится разрыв родственных и общественных связей.

Главным фактором, определяющим поведение и образ жизни человека, является его внутреннее духовное состояние, ибо сказано в Евангелии: "из сердца человека исходят злые мысли…" (Мф. 15, 19). Поэтому приоритетной целью в воспитании осужденных должно быть духовное возрождение личности, что несомненно поможет их адаптации и возвращению к более или менее полноценной и полезной жизни в обществе. И, как показывает опыт, наиболее эффективным средством в достижении этой цели является именно религиозное, а точнее, христианское воспитание.

Во все времена христиане, помня слова Господа нашего Иисуса Христа: "В темнице был и вы посетили Меня" (Мф. 25, 35), всегда старались заботиться об осужденных. Именно на основании христианской религии и работы с осужденными первых христианских проповедников, сформировалась пенитенциарная идея как система приоритетов и ценностей относительно путей морального возрождения преступников как единственной надежной гарантии их дальнейшей доброчестной жизни.

К сожалению, в условиях антирелигиозной политики и атеистической пропаганды СССР христианские ценности были заменены коммунистическим суррогатом, а представители христианских конфессий были лишены возможности духовно-морального попечительства и работы с правонарушителями, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.

В новых условиях бытия в Украине, согласно ст. 35 Конституции, в которой закреплено право граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания, христианские деноминации получили возможность духовно-пастырской и благотворительной работы с осужденными.

Реформирование уголовно-исполнительной системы Украины, переосмысление принципов исполнения наказаний предоставляют возможность удовлетворения права осужденных на свободу мировоззрения и вероисповедания и возвращение священнослужителей к активному участию в нравственном возрождении преступников как единственной гарантии их нравственной, доброчестной жизнедеятельности.

С этой целью двенадцать христианских конфессий Украины образовали христианскую миссию "Духовное и благотворительное попечительство в местах лишения свободы". Создание такой миссии помогло скоординировать деятельность христианских конфессий в деле духовно-нравственного окормления осужденных.

Задачей Миссии является духовно-пастырское попечительство и христианское воспитание осужденных, содействие в предоставлении им права на свободу мировоззрения и вероисповедания, помощь в восстановлении общественных связей и содействие их социальной адаптации после освобождения.

Сегодня Миссия сотрудничает со всеми учреждениями департамента Украины по исполнению наказаний.

Мы проводим активную работу по обустройству в исправительных учреждениях и тюрьмах помещений для совершения богослужений, собеседований, занятий, предоставляем помощь в создании библиотек, а также обеспечении учреждений уголовно-исполнительной системы видео- и аудиоматериалами духовно-просветительского характера. Миссия содействует привлечению благотворительной и гуманитарной помощи для улучшения условий содержания осужденных.

Другим направлением деятельности нашей Миссии является проведение, совместно с представителями учреждений уголовно- исполнительной системы, конференций, круглых столов, семинаров, посвященных теме религиозно-просветительского воспитания осужденных и роли христианского мировоззрения в их нравственном возрождении.

Сейчас ведется активная работа по организации духовно-просветительской работы в исправительных учреждениях.

Наша Миссия активно сотрудничает с органами государственной власти. Так, недавно был подписан "Протокол намерений о сотрудничестве "Украинской межконфессиональной христианской миссии – духовное и благотворительной попечительство в местах лишения свободы" и государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний", в котором стороны задекларировали основные положения относительно сотрудничества в сфере духовного возрождения осужденных. Согласно этому Протоколу, духовно-пастырская работа священнослужителей и проповедников христианских конфессий с осужденными рассматривается Департаментом как важная составная процесса их воспитания и возвращения в общество законопослушными гражданами.

Подписание "Протокола о намерениях" значительно облегчает работу представителей Миссии, в частности получить разрешение на посещение учреждений уголовно-криминальной системы для совершения богослужений, проповеди, проведения индивидуальных духовно-просветительских бесед с осужденными, а также будет эффективнее координировать деятельность Миссии в сотрудничестве с администрациями учреждений Департамента исполнения наказаний.

Людям неверующим и нецерковным важность нашего служения объясняется тем, что именно духовное воспитание осужденных правонарушителей на основе христианской нравственности и ценностей является одним из определяющих факторов их духовного здоровья и дальнейшей адаптации в обществе, и поэтому практика духовного попечительства и помощи людям, которые отбывают наказание, - это не просто благотворительность, а обязанность каждого христианина, ибо является проявлением его христианского милосердия и любви к ближнему.

На початок сторінки